ODJELJENJE ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE
Pomoćnik ministra
mr.sc. Jasminka Kurević, dipl. ecc.
Telefon: 035 369 338
Stručni savjetnik
Elvira Avdibegović, dipl. ecc.
Telefon: 035 369 339