ODJELJENJE ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE
Pomoćnik ministra za ekonomsko-finansijske poslove
Malik Ikanović, dipl. ecc.
Telefon: 035 369 338
Stručni savjetnik za finansijsko-računovodstvene poslove, plan, analizu i statistiku
Elvira Avdibegović, dipl. ecc.
Telefon: 035 369 339
Stručni saradnik za finansijsko-materijalno poslovanje i poslove analize i kontrole
Melisa Smajlović, dipl.ecc
Telefon: 035/369-339
Stručni savjetnik za finansijsko-materijalno poslovanje i poslove analize i kontrole
Sabina Saletović, dipl.oec
Telefon: 035/369-372
Viši referent za kontrolu i trezorsko poslovanje
Eržana Pejić, dipl.ecc
Telefon: 035/283-550
Viši referent za kontrolu i trezorsko poslovanje
Majda Latifović, dipl.ecc
Telefon: 035/283-537
Viši referent za trezorsko poslovanje
Zamira Husejnefendić
Telefon: 035/283-538
Viši referent za trezorsko poslovanje
Nihada Beglerović
Telefon: 035/283-549
Viši referent za trezorsko poslovanje
Melika Mašić
Telefon: 035/281-531
Viši referent za trezorsko poslovanje
Sabina Suljić
Telefon: 035/369-372
Viši referent za trezorsko poslovanje
Nizama Handžić
Telefon: 035/369-373
Viši referent za ekonomsko-finansijske poslove
Monika Moranjkić
Telefon: 035/369-372
Viši referent za trezorsko poslovanje
Sabina Šehović
Telefon: 035/283-538