Zakon o naučnoistraživačkom radu (“Službene novine TK”, broj: 14/17 i 8/21)

Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauke i  umjetnosti Bosne i Hercegovine (“Službene novine TK”, broj: 1/22)

Pravilnik o uslovima i postupku upisa naučnoistraživačkih organizacija u Registar naučnoistraživačkih organizacija (“Službene novine TK”, broj: 15/18) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku upisa naučnoistraživačkih organizacija u Registar naučnoistraživačkih organizacija

Pravilnik o načinu provjere rada naučnoistraživačkih organizacija (“Službene novine TK”, broj: 16/18)

Pravilnik o uslovima i postupku upisa lica u Registar istraživača, brisanju iz Registra, obimu, sadržaju i načinu vođenja Registra, te sadržaju obrazaca za podnošenje zahtjeva za upis i obrazaca za izvod iz Registra (“Službene novine TK”, broj: 17/18)

Pravilnik o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, obliku i sadržaju i načinu vođenja registra, kao i uslovima o pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta (“Službene novine TK”, broj: 18/18)

Pravilnik o uvjetima i načinu izbora i imenovanja članova Kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju (“Službene novine TK”, broj: 1/19)