Zakon o visokom obrazovanju (“Službene novine TK”, broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 17/21) sa autentičnim tumačenjem člana 68. stav (9) (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 22/21)

Zakon o Univerzitetu u Tuzli (“Službene novine TK”, broj: 9/08, 8/10 i 7/11)

Standardi i normativi visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 8/15, 4/16, 12/16 i 9/17)

Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Službene novine TK”, broj: 9/16)

Pravilnik o postupku licenciranja studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 7/17)

Pravilnik o kriterijima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove (“Službene novine TK”, broj: 8/17)

Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, broj: 14/17 i 11/18)

Pravilnik o sastavu i radu komisije matičara (“Službene novine TK”, broj: 9/17)