OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Rang liste za sufinansiranje programa naučnoistraživačkog

Na osnovu Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka dodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-11-9578-3/24 od 08.05.2024. godine (u daljem tekstu: Odluka), Komisija za provođenje procedure po javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona, objavljuje

Rang listu

Listu aplikanata čiji zahtjevi nisu uzeti u razmatranje,

Rang lista i Lista aplikanata čiji zahtjevi nisu uzeti u razmatranje objavljeni su dana 3.7.2024. godine.