OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Rang liste za nadarene redovne studente

Na osnovu člana 13. stav (4), (6) I (7) Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove, broj: 10/1-11-025156-1/23 od 16.10.2023. godine, Komisija za razmatranje prijava po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini, imenovana odlukom Ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, sačinjava

Prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendija za nadarene redovne studente Univerziteta u Tuzli i Rang listu kandidata za dodjelu stipendija za nadarene redovne studente Univerziteta u Tuzli čiji su zahtjevi odbijeni ili odbačeni

Prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendija za nadarene redovne studente Univerziteta u Tuzli koji se nalaze u statusu povratnika i Rang listu kandidata za dodjelu stipendija za nadarene redovne studente Univerziteta u Tuzli koji se nalaze u statusu povratnika čiji su zahtjevi odbijeni ili odbačeni

Liste su objavljene dana 6.12.2023. godine. Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor ministru obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, zaključno sa 11.12.2023. godine. Prigovor se podnosi u pisanoj formi a dostavlja putem pošte preporučeno ili se predaje direktno na Centralnu pisarnicu kantonalnih organa uprave, na adresi Fra Grge Martića  8, 75000 Tuzla.