OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Rang liste za sufinansiranje programa naučnoistraživačkog rada

Na osnovu Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka dodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-11-8654-4/23 od 31.05.2023. godine, na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala prethodnu saglasnost, broj 02/1-11-8654-2323 od 30.05.2023. godine (u daljem tekstu: Odluka), Komisije za provođenje procedure po javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona, objavljaju

Rang listu

Listu aplikanata čiji zahtjevi nisu uzeti u razmatranje,

Rang lista i Lista aplikanata čiji zahtjevi nisu uzeti u razmatranje objavljeni su dana 27.7.2023. godine.