AKTUELNO

Rang liste za dodjelu stipendija nadarenim studentima

Na osnovu člana 10. stav Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove (broj: 10/1-02-018917/22 od 22.08.2022. godine), Komisija za provođenje konkursne procedure za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2021/22. godini, imenovana rješenjem (broj: 10/1-11-019754-2/22 od 8.9.2022. godine), utvrđuje:

Prijedlog rang liste i

Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor u roku od tri dana od dana objavljivanja prijedloga rang liste na internet stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Prigovor se podnosi Ministarstvu obrazovanja i nauke u pisanoj formi putem pošte preporučeno ili lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave – ulica Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, sa obavezno naznačenom naznakom „Prigovor na Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija nadarenim studentima raspisanog od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona“.