AKTUELNO

Bosna i Hercegovina druga u svijetu u oblasti sinteze toplinsko-integriranih mreža vode

U 2022. godini objavljen je pregledni rad u prestižnom časopisu Computers and Chemical Engineering (Impact Factor 4.13, 2021 Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2022)), u kome je predstavljen dosadašnji napredak u oblasti sinteze toplinsko-integriranih mreža vode i neke od smjernica za buduća istraživanja.

U tom radu je predstavljeno i rangiranje zemalja na bazi doprinosa korespodentnih autora radova iż različitih zemalja u oblasti sinteze toplinsko-integriranih mreža vode, a Bosna i Hercegovina je trenutno drugorangirana u svijetu, zahvaljujući naučnom timu iz Tuzle.

Istraživanjima u navedenoj oblasti, više od deset godina, intenzivno se bavi tim profesora Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli iz uže naučne oblasti hemijsko inženjerstvo, kojeg čine dr. sci. Elvis Ahmetović, redovni profesor i dr. sci. Nidret Ibrić, docent. Oni su u saradnji sa kolegama sa univerziteta iz Slovenije, SAD, Španije, Švicarske i Kanade postigli značajan uspjeh u toj oblasti. Međunarodna saradnja sa nekim od istaknutih kolega iż navedenih zemalja je dugogodišnja, a istu je profesor Ahmetović uspostavio 2000. godine (Prof. Dr. Zdravko Kravanja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija) i 2008. godine (Prof. Dr. Ignacio E. Grossmann, Carnegie Mellon University, Department of Chemical Engineering, Pennsylvania, the United States of America).

Naučnoistraživački rad je dostupan na sljedećem linku https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2022.108003