AKTUELNO

Poziv naučnim istraživačima za upis u Registar istraživača

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović donio je Pravilnik o uslovima i postupku upisa lica u Registar istraživača, brisanju iz Registra, obimu, sadržaju i načinu vođenja Registra, te sadržaju obrazaca za podnošenje zahtjeva za upis i obrazaca za izvod iz Registra.

Izmjenama i dopunama Pravilnika su otklonjene pravne praznine u vezi upisa istraživača u Registar istraživača, čime se omogućuje naučnim istraživačima da, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkom radu i podzakonskim propisima, podnesu zahtjev za upis u Registar.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poziva istraživače, koji u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkom radu i podzakonskim propisima ispunjavaju uslov za upis u Registar, da podnesu zahtjev za upis kako bi ostvarili mogućnost učešća na javne pozive za odobravanje programa od općeg interesa iz oblasti naučnoistraživačkog rada.

Pravilnik o uslovima i postupku upisa naučnoistraživačkih organizacija u Registar naučnoistraživačkih organizacija sa navadenim izmjenama i dopunama može preuzeti OVDJE.