AKTUELNO

Rang lista za dodjelu stipendija učenicima osnovnih škola

Na osnovu člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupku i načina isplate stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-34-018937/22 od 22.08.2022. godine), Komisija za provođenje konkursne procedure za dodjelu stipendija nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola  na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini, imenovana rješenjem (broj: 10/1-34-018937/22 od 14.9.2022. godine), utvrđuje:

Rang listu za dodjelu dodjelu stipendija nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola u kategoriji „Ostvareni opći uspjeh postignut u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda osnovne škole, kao i pojedinačnog uspjeha na natjecanjima iz predmeta nastavnog plana i programa“,

Rang listu za dodjelu dodjelu stipendija nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola u kategoriji „Ostvareni opći uspjeh postignut u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda paralelne muzičke škole i osvojenih mjesta na natjecanjima“,

Rang listu za dodjelu dodjelu stipendija nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola u kategoriji „Ostvareni opći uspjeh postignut u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda osnovne škole i te po osnovu ostvarenih rezultata iz oblasti tehničkog stvaralaštva, kulturno-umjetničkog stvaralaštva – književnih, likovnih, pozorišnih i muzičkih ostvarenja“,

Rang listu za dodjelu dodjelu stipendija nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola u kategoriji  „Ostvareni opći uspjeh postignut u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda osnovne škole te po osnovu ostvarenih rezuiltata iz oblasti sporta i sportskih učeničkih školskih programa  te drugih sportskih uspješnih ostvarenja“,

 Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni/neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani.