AKTUELNO

Smjernice osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

U vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federacije BiH 01-33-1426/20 od 11.3.2020. godine, Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-9207/20 od 11.3.2020. godine i odlukama o obustavi nastave u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2019/2020. godini, u periodu od 12. do 25. marta 2020. godine, Ministarstvo osnovnim i srednjim školama daje sljedeće smjernice:

1.Zadužuju se osnovne i srednje škole da u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i higijensko-epidemiološkim službama provedu dezinfekciju školskih prostorija, a u skladu sa uputama nadležnih organa i službi.

2.Nalaže se zaposlenicima škole koji putuju i dolaze na područje Tuzlanskog kantona da u cilju svoje zdravstvene zaštite i zaštite zdravlja drugog stanovništva poštuju propisane mjere prevencije i kontrole i javljanja nadležnim organima i institucijama radi potrebnih provjera, a u slučaju pojavljivanja simptoma korona virusa upućivanja na dalje postupanje prema datim nalozima i uputama. Preporučujemo zaposlenicima škole, društveno-odgovornim građanima, da u periodu od 12. do 25.marta 2020. godine ne napuštaju područje Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.

3.Nalaže se školama da u periodu obustave nastave otkažu sve planirane vannastavne aktivnosti uključujući takmičenja učenika, izlete, ekskurzije ili eventualne planirane posjete školama u i izvan BiH.

4.Sugerišemo školama da, ukoliko je to moguće elektronski putem, koristeći se raspoloživim elektronskim platformama učenicima daju odgovarajuće smjernice za uvježbavanje zadataka, ponavljanje ranije pređenog gradiva, obavezu čitanja lektirnih naslova i sl. Period obustave nastave je prilika da učenici završnih razreda uvježbavaju zadatke iz kataloga za eksternu maturu, za kvalitetniju pripremu učenika za takmičenja učenika i sl. Zadužuju se stručni organi škola da od 16. marta 2020. godine sačine plan realizacije on-line rada sa učenicima.

5.Sugerišemo nastavnicima koji nemaju mogućnost za realizaciju on-line rada sa učenicima da period obustave nastave iskoriste za kvalitetniju pripremu odgojno-obrazovnog procesa, naročito za one nastavne sadržaje koje će se realizirati u periodu intenzivne nastave, što podrazumijeva sažimanje nastavnih sadržaja.

6.Preporučujemo učenicima da period obustave nastave iskoriste za uvježbavanja zadataka, ponavljanju pređenog gradiva, čitanju lektirnih naslova i da elektronskim putem komuniciraju sa nastavnicima i svojim vršnjacima kako bi se što bolje pripremili za nadolazeća nastavna gradiva.

7. Zadužuju se stručni saradnici u školi da svakodnevno prate realizaciju on-line rada, sačinjavaju odgovarajuće izvještaje stručnim organima i da daju odgovarajuću stručnu podršku nastavnicima.

Ostavi komentar