AKTUELNO

Studenti JU Univerziteta u Tuzli iz reda boračke populacije plaćat će polovinu iznosa školarine

Na danas održanoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli, počev od akademske 2022/23. godine, koji je utvrđen od strane Upravnog odbora JU Univerziteta u Tuzli.

Navedenim prijedlogom Odluka Upravnog odbora JU Univerziteta u Tuzli  o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine (broj: 04-3305-1-1/22 od 15.06.2022. godine) dopunjena je na način da su iza stava (3) dodani novi stavovi (4) i (5) kojima je propisano da redovan student prvog i prvog i drugog integrisanog ciklusa studija, državljanin Bosne i Hercegovine, koji se finansira iz Budžeta Tuzlanskog kantona i redovan student koji se sam finansira, a pripada kategoriji lica iz člana 19. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 10/20 i 14/22), u akademskoj 2022/23. godini plaća 50% iznosa participacije, odnosno 50% iznosa školarine utvrđene Odlukom, s tim da će se navedenoj kategoriji studenata koji su prilikom upisa u akademskoj 2022/23. godini uplatili puni iznos participacije odnosno školarine, više uplaćeni iznos uračunati prilikom upisa u ljetni semestar za upisanu akademsku godinu.

Lica iz člana 19. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica su: dijete šehida – poginulog branioca, dijete ratnog vojnog invalida, ratni vojni invalid, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, dijete nezaposlenog demobilisanog branioca, nezaposleni demobilisani branilac, dijete demobilisanog branioca sa najnižom ili zagarantovanom penzijom i dijete umrlog: ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i demobilisanog branioca.